Skip Navigation

คำถามที่พบบ่อย

 1. คำถาม บริษัทฯ ต้องการเอกสารอะไรบ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน?
  ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดได้ที่ คำแนะนำในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล/ ค่าชดเชย

 2. คำถาม บริษัทฯ ใช้เวลาในการพิจารณาและจ่ายสินไหมภายในกี่วัน?
  บริษัทฯ ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

 3. คำถาม ทำไมบริษัทฯ ต้องขอประวัติการรักษาทางการแพทย์ ?
  ในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์ ถือครองกรมธรรม์น้อยกว่า 1 ปี และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการของโรคเรื้อรังใด ๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เนื้องอก เป็นต้น บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าผู้ถือกรมธรรม์เคยเข้ารับการรักษาอาการของโรคดังกล่าว ก่อนที่กรมธรรม์จะเริ่มมีผลบังคับหรือไม่ เนื่องจากสภาพทางการแพทย์ที่เป็นก่อนการทำประกันเป็นข้อยกเว้นหลักของกรมธรรม์

 4. คำถาม ในกรณีการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม หรือ สิทธิ์ข้าราชการ ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเรียกร้องค่าชดเชยผลประโยชน์รายวันภายใต้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ได้หรือไม่ และเอกสารใดบ้างที่บริษัทฯ ต้องการเพื่อใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ?
  ผู้ถือกรมธรรม์สามารถเรียกร้องค่าชดเชยรายวัน กับทางบริษัทฯ ได้ โดยต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้แทนใบเสร็จรับเงิน
  • สำเนาเอกสารรับรองสิทธิ์ เช่น สำเนาบัตรประกันสังคม สำเนาบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองสิทธิ์ เป็นต้น
  • ใบรับรองแพทย์ ระบุรายละเอียดของการเจ็บป่วย และ วันที่เข้าและออกจากโรงพยาบาล

 5. คำถาม ในกรณีผู้ถือกรมธรรม์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ อื่น แต่ได้รับการชดใช้เพียงบางส่วน ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เบิกค่ารักษาพยาบาลส่วนต่างกับทางบริษัทฯ ได้อย่างไร ?
  ผู้ถือกรมธรรม์ต้องขอให้บริษัทฯ ดังกล่าวทำการรับรองในใบเสร็จรับเงินฉบับจริงว่าได้จ่ายค่ารักษาฯ ไปเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ นำส่งมายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ต่อไป

 6. คำถาม ในกรณีผู้ถือกรมธรรม์เรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ อื่น และได้รับการชดใช้ครบถ้วนแล้ว ผู้ถือกรมธรรม์สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เบิกค่ารักษาพยาบาล กับทางบริษัทฯ ได้หรือไม่ ?
  ไม่สามารถเรียกร้องได้ เนื่องจากผู้ถือกรมธรรม์มีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าสินไหมฯ ไม่เกินกว่าจำนวนเงินค่ารักษาที่ได้จ่ายไปจริงเท่านั้น

 7. คำถาม ในกรณีสินไหมมรณกรรม ถ้าผู้ถือกรมธรรม์ ถือครองกรมธรรม์มากกว่า 1 ฉบับ ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทุกกรมธรรม์หรือไม่ ?
  ถ้าสาเหตุของการเสียชีวิตได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ผู้รับผลประโยชน์มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทุกกรมธรรม์

 8. คำถาม บริษัทฯ มีวิธีการในการจ่ายค่าสินไหมฯ อย่างไร ?
  บริษัทฯ จะสั่งจ่ายเช็คค่าสินไหมฯ ในนามของผู้ถือกรมธรรม์ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบเรียกร้องค่าสินไหม

 9. คำถาม เมื่อได้รับเช็คค่าสินไหมฯ แล้ว ผู้ถือกรมธรรม์ควรทำอย่างไร ?
  บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือกรมธรรม์ลงนามในส่วนที่ 1 และนำส่งมายังบริษัทฯ ในซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบไปพร้อมกับเช็ค เก็บส่วนที่ 2 ไว้เป็นหลักฐาน และ นำส่วนที่ 3 ไปเข้าบัญชีของผู้ถือกรมธรรม์

 10. คำถาม บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าสินไหมฯ ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ถือกรมธรรม์ได้หรือไม่ ?
  บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญในการบริการเพื่อความพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และจะนำข้อเสนอแนะนี้มาพิจารณาต่อไป