Skip Navigation

Ban Giám đốc

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, ACE Life Việt Nam
Phó Chủ tịch Cấp cao, ACE Life Toàn cầu

Ông Lâm Hải Tuấn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Hồng Sơn

Phó Tổng Giám đốc
Ông Lê Phước Hiệp

Phó Chủ tịch Nhân sự
Bà Mai Thị Thanh Vân