Skip Navigation

Quy tắc Ứng xử của ACE

"Sự chính trực là giá trị cốt lõi của công ty chúng ta. ACE chỉ vững mạnh khi chúng ta giữ đuợc danh tiếng về sự trung thực, công bằng và đạo đức. Và mỗi thành viên của công ty sở hữu một phần của danh tiếng đó bất cứ lúc nào chúng ta thực hiện một quyết định có liên quan đến công ty."
Ngài Evan Greenberg, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ACE Limited

Các giá trị chính là nền tảng để chúng tôi xây dựng công ty. Những khách hàng, cổ đông, cộng sự của chúng tôi cũng như những cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động luôn mong đợi sự trung thực và chuẩn mực đạo đức của chúng tôi. Chính trực Trên hết: Quy tắc Ứng xử của ACE tái khẳng định cam kết của tất cả chúng tôi về chuẩn mực đạo đức áp dụng nhất quán cho toàn Tập đoàn ACE.

Tất cả nhân viên của ACE phải có trách nhiệm góp phần nâng cao danh tiếng chuẩn mực đạo đức cao của ACE.Chính trực Trên hết hướng dẫn hành vi ứng xử cho nhân viên ACE trong hoạt động hằng ngày vì Quy tắc Ứng xử này xác định rõ những hành vi ứng xử chuẩn mực. Mọi hành vi ứng xử nhất quán với Quy tắc này sẽ góp phần xây dựng một công ty vững mạnh.

Chính trực Trên hết: Quy tắc Ứng xử của
, ACE bao gồm những nội dung sau:

  • Tuyển dụng công bằng
  • Môi trường làm việc không có hành vi quấy rối
  • Đối xử công bằng với các bên hữu quan
  • Không mâu thuẫn quyền lợi
  • Báo cáo tài chính và kế toán
  • Ngăn ngừa nạn rửa tiền
  • Truyền thông Điện tử và An ninh Dữ liệu