Skip Navigation

Con người ACE

Tại ACE, chúng tôi là một tập thể đa dạng với những con người nhiệt tình và nỗ lực muốn đem lại kết quả cho các công ty cũng như nền kinh tế. Chúng tôi tập trung vào việc tối đa hóa sự hài lòng trong công việc cho nhân viên qua các chương trình phát triển nghề nghiệp liên tục, một môi trường với đội ngũ nhân viên đa dạng, và mức lương hấp dẫn.

Chúng tôi tuyển dụng và đào tạo những cá nhân ở mọi nơi chúng tôi có hoạt động kinh doanh, và chính sự đa dạng này tạo ra một sức mạnh to lớn cho tổ chức của chúng tôi.

Hãy trở thành con người của ACE – hãy tham gia vào Đội ngũ ACE ngay bây giờ!