Skip Navigation

Bảo hiểm Trách nhiệm

Ngay khi bạn nhận thức về bất kỳ tình huống nào có thể dẫn đến việc một bên thứ ba khiếu nại chống lại bạn, bạn có nghĩa vụ thông báo ngay lập tức cho chúng tôi.

Một bản xác nhận thông báo khiếu nại sẽ được gửi trong vòng ba đến năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Thông tin và chứng từ bổ sung có thể được yêu cầu.

Nếu bạn yêu cầu bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm ACE, bạn cần phải thực hiện các công việc sau sau:

Cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin và chi tiết về các nội dung sau:

 1. Ai là người liên hệ xử lý vấn đề của bạn?
 2. Cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin liên hệ của bên thứ ba khiếu nại.
 3. Chuyện gì đã xảy ra, địa điểm và thời gian?
 4. Mô tả đầy đủ về thiệt hại hoặc chi tiết về những người bị thương/ốm.
 5. Khi nào và làm thế nào bạn biết được về chuyện đó?
 6. Số tiền khiếu nại ước tính?
 7. Cung cấp tất cả các chứng từ có liên quan, bao gồm thư từ liên lạc được trao đổi với bên thứ ba khiếu nại.

Lời khuyên quan trọng khác bao gồm:

 • Không được sửa chữa, hủy, phá hủy, thay đổi hoặc xáo trộn bất kỳ tài sản nào có liên quan trong sự cố.
 • Bạn có nghĩa vụ bảo vệ mọi chứng cứ trong khả năng kiểm soát của bạn phục vụ cho mục đích điều tra.
 • Nếu bạn nhật được một trát, triệu tập hoặc thông báo vụ kiện pháp lý khác từ bất kỳ một bên thứ ba nào, không được trả lời nó. Không được trả lời và chuyển ngay lập tức cho ACE, người điều chỉnh tổn thất được ACE chỉ định hoặc người môi giới của bạn.
 • Không được thừa nhận hay bàn về trách nhiệm hoặc đưa ra bất kỳ hứa hẹn hay bồi thường hoặc trả tiền với thiện ý cho bên thứ ba khiếu nại khi chưa hỏi ý kiến các bên bảo hiểm hoặc người điều chỉnh tổn thất của bạn.

Sau đó ACE sẽ thực hiện mọi công tác điều tra cần thiết để xác định xem hợp đồng bảo hiểm có áp dụng không, khuyên bạn về hành động mà bạn có thể cần tiến hành và xác định cách làm thế nào để giải quyết khiếu nại. Một người điều chỉnh tổn thất có thể được chỉ định bởi bên bảo hiểm. Hãy hợp tác với bên điều chỉnh tổn thất và cung cấp mọi thông tin có liên quan được yêu cầu bởi họ.

ACE duy trì một nhóm nhiều người cung cấp dịch vụ như người điều chỉnh tổn thất, kế toán pháp lý, cố vấn pháp lý, người điều tra và các chuyên gia khác để hỗ trợ nếu cần trong việc điều tra và xử lý các vấn đề kiện tụng có thể phát sinh từ từ khiếu nại.

Nếu bạn yêu cầu ACE xử lý khiếu nại của mình, bạn không nên tham gia vào bất kỳ việc bàn luận nào với các bên khác về khiếu nại hoặc thử từ chối hay giải quyết khiếu nại. Nếu có từ chối bồi thường, các lý do chi tiết cho việc từ chối sẽ được cung cấp bằng văn bản. Báo cáo tình hình khiếu nại có thể được cung cấp theo yêu cầu.