Skip Navigation

Các dòng Sản phẩm Tài chính

Bạn nên ngay lập tức thông báo cho người môi giới của bạn hoặc ACE nếu bạn được biết về một khiếu nại thực tế hoặc tiềm tàng. Thông tin nên bao gồm tất cả thông tin được yêu cầu bởi hợp đồng bảo hiểm. Bạn cũng nên chuyển tiếp bất kỳ thông tin hay nhận xét nào mà bạn có thể muống đưa ra.

Một xác nhận thông báo khiếu nại sẽ được gửi trong vòng ba tới năm ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo. Thông tin và chứng từ bổ sung có thể được yêu cầu.

Sau đó ACE sẽ thực hiện mọi công tác điều tra cần thiết để xác định xem hợp đồng bảo hiểm có áp dụng không, khuyên bạn về hành động mà bạn có thể cần tiến hành và xác định cách làm thế nào để giải quyết khiếu nại.

ACE duy trì một nhóm nhiều người cung cấp dịch vụ như người điều chỉnh tổn thất, kế toán pháp lý, cố vấn pháp lý, người điều tra và các chuyên gia khác để hỗ trợ điều tra và xử lý các vấn đề kiện tụng có thể phát sinh từ từ khiếu nại.

Nếu bạn yêu cầu ACE xử lý khiếu nại của mình, bạn không nên bàn luận với bất kỳ bên nào khác về khiếu nại hoặc thử từ chối hay giải quyết khiếu nại.

Nếu có từ chối bồi thường, các lý do chi tiết cho việc từ chối sẽ được cung cấp bằng văn bản.

Tiền bồi thường khiếu nại sẽ được trả nhanh chóng sau khi chúng tôi đã nhận được văn bản miễn trách/thỏa thuận tất toán/miễn nghĩa vụ có chữ ký hợp lệ.

Báo cáo tình hình khiếu nại có thể được cung cấp theo yêu cầu.