Skip Navigation

Yêu cầu Chung

  • Phiếu Yêu cầu Thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm (theo mẫu) đã điền đầy đủ, chính xác các chi tiết.
  • Bản chính Hợp đồng Bảo hiểm và tất cả các bản phụ lục, các bản đính kèm, các tài liệu đưa vào tham chiếu (nếu có)