Skip Navigation

Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

Chứng từ Yêu cầu Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

  1. Mẫu đơn đòi Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân hoàn chỉnh, có chữ ký hợp lệ trong trường ghi "chữ ký của Người được bảo hiểm."
  2. Các hóa đơn y tế GỐC cùng với chi tiết về các Chi phí Y tế phát sinh.
  3. Các giấy chứng nhận y tế liên quan tới việc điều trị/nhập viện và khoảng thời gian mất khả năng.
  4. Biên bản báo cáo chính thức về vụ tai nạn, tức là biên bản tai nạn, biên bản của cảnh sát có xác nhận của Cảnh sát, Trạm Cảnh sát hoặc cơ quan chức trách địa phương có liên quan tại hiện trường vụ tai nạn.
  5. Bản sao Giấy chứng tử (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).
  6. Chứng từ chứng minh mối quan hệ của bên thụ hưởng/xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (nếu khiếu nại liên quan tới bất kỳ thương vong nào).