Skip Navigation

Bằng chứng về Quyền nhận Số tiền Bảo hiểm

Trường hợp Bên mua Bảo hiểm có chỉ định Người thụ hưởng trong Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm:

  • Bản sao Chứng minh Nhân dân (CMND) và Hộ khẩu thường trú (HKTT) của Người thụ hưởng, hoặc
  • Giấy ủy quyền, bản sao CMND và HKTT của Người được ủy quyền, khi Người thụ hưởng ủy quyền cho người khác nhận thay, hoặc
  • Bản sao CMND, HKTT và những giấy tờ chứng minh quyền giám hộ của Người giám hộ đối với Người thụ hưởng, khi Người thụ hưởng chưa đủ tuổi thành niên hoặc trong những trường hợp pháp luật quy định.

Trường hợp Bên mua Bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng trong Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm và đã tử vong tại thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm:

  • Tờ khai Quan hệ Nhân thân với Bên mua Bảo hiểm do người yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm lập (theo mẫu).
  • Bằng chứng quan hệ thân tộc với Bên mua Bảo hiểm (Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn, Giấy xác nhận của Tòa án).
  • Giấy ủy quyền, do những Người thừa kế hợp pháp của Bên mua Bảo hiểm lập, cho Người được ủy quyền nhận Số tiền Bảo hiểm