Skip Navigation

Các Tài liệu Chứng minh Sự kiện Bảo hiểm theo Nội dung Kê khai trong Phiếu Yêu cầu Thanh toán

Trường hợp yêu cầu thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong:

 • Bản sao Giấy chứng tử của Người được Bảo hiểm do Chính quyền địa phương cấp (có thị thực sao y bản chính).
 • Bản Tường trình tình huống tử vong của Người được Bảo hiểm do người yêu cầu thanh toán quyền lợi bảo hiểm lập.
 • Bản sao Giấy ra viện hoặc Giấy báo tử của Người được Bảo hiểm do Bệnh viện nơi điều trị cuối cùng cấp (có thị thực sao y bản chính).
 • Bản sao các Tóm tắt Bệnh án của Người được Bảo hiểm do các Bệnh viện nơi đã từng cấp cứu và điều trị trước đây cấp (có thị thực sao y bản chính của Bệnh viện).
 • Bản sao Kết luận điều tra về tai nạn của Người được Bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền lập, nếu Người được Bảo hiểm tử vong do tai nạn (có thị thực sao y bản chính).

Trường hợp yêu cầu thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Thương tật:

 • Bản sao kết quả Giám định Y khoa do Hội đồng Giám định Y khoa (của Trung ương/Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương nơi người bị thương tật đang cư ngụ) thực hiện sau 6 tháng kể từ ngày bị thương tật (có thị thực sao y bản chính).
 • Bản sao các Tóm tắt Bệnh án của Người được Bảo hiểm do các Bệnh viện nơi đã từng cấp cứu và điều trị trước đây cấp (có thị thực sao y bản chính của Bệnh viện).
 • Bản sao Kết luận điều tra về tai nạn của Người được Bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền lập, nếu Người được Bảo hiểm bị thương tật do tai nạn (có thị thực sao y bản chính).

Trường hợp yêu cầu thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Hỗ trợ Nằm viện:

 • Bản sao Giấy ra viện và/hoặc Giấy chứng nhận phẫu thuật của Người được Bảo hiểm do Bệnh viện nơi điều trị cấp (có thị thực sao y bản chính).
 • Bản sao các Tóm tắt Bệnh án của Người được Bảo hiểm do các Bệnh viện nơi đã từng cấp cứu và điều trị trước đây cấp (có thị thực sao y bản chính của Bệnh viện).
 • Bản sao Kết luận điều tra về tai nạn của Người được Bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền lập, nếu Người được Bảo hiểm bị tai nạn phải nằm viện (có thị thực sao y bản chính).

Trường hợp yêu cầu thanh toán trước Quyền lợi Bảo hiểm Tử vong:

 • Các tài liệu y tế và Giấy xác nhận Người được Bảo hiểm có tiên lượng tử vong trong vòng 12 tháng của Bác sỹ điều trị tại một Cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Những xét nghiệm y khoa cần thiết theo yêu cầu của ACE Life.

Trường hợp yêu cầu thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm khi mắc Bệnh Nan Y:

 • Các tài liệu y tế và Giấy xác nhận Người được Bảo hiểm mắc Bệnh Nan Y theo phụ lục Hợp đồng Bảo hiểm do Cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.
 • Những bằng chứng y khoa cần thiết theo yêu cầu của từng loại Bệnh Nan Y.