Skip Navigation

Bảo mật Thông tin

 CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

Trang Web này được sở hữu và duy trì bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (“chủ sở hữu”, “ACE Life”), một thành viên của Tập đoàn ACE bao gồm các công ty bảo hiểm và tái bảo hiểm ACE ("ACE"). ACE Life đã được Bộ Tài chính chấp thuận cho phép ACE Life triển khai thực hiện các công việc kinh doanh bảo hiểm tại Việt Nam.  

Các thông tin đề cập trong Chính sách bảo mật thông tin này không được phép sử dụng cho bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ hoặc bởi bất kỳ người nào nếu việc sử dụng đó vi phạm quy định pháp luật. Nếu điều này ảnh hưởng đến bạn, bạn không được quyền truy cập hay sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang Web này.

Khi bạn truy cập vào sử dụng trang Web này, bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Vui lòng xem lại những điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin này khi sử dụng trang Web này. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin này hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

ACE Life đảm bảo rằng những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được từ những cá nhân đã truy cập trang Web của chúng tôi sẽ luôn được bảo mật. Chúng tôi muốn trình bày về cách thức và lý do chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật thông tin này cung cấp những thông tin về các hoạt động và quy trình của ACE Life có liên quan đến các thông tin mà chúng tôi thu thập tại trang Web này.

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG TẠI TRANG WEB NÀY

Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn trừ khi bạn cung cấp cho chúng tôi một cách tình nguyện. Chúng tôi định nghĩa “ thông tin cá nhân”  như là những thông tin đặc biệt từ bạn và có thể bao gồm số điện thoại, tên, tuổi, địa chỉ hay số bảo hiểm xã hội của bạn. Nếu bạn vô tình bắt gặp giao diện hoặc trang yêu cầu cung cấp thông tin mà bạn không muốn chia sẻ, vui lòng đừng nhập thông tin và đừng tiếp tục với trang thông tin hay giao diện đó.

Trường hợp bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nhằm mục đích mà chúng tôi đã trình bày khi tiến hành thu thập, và chúng tôi sẽ không bán, cho phép, phát tán hoặc tiết lộ thông tin này ra bên ngoài trừ khi (1) bạn ủy quyền cho chúng tôi một cách rõ ràng để làm điều đó, (2) việc tiết lộ thông tin là cần thiết cho bên thứ ba (nhà thầu hoặc đại lý) nhằm cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, (3) nhằm mục đích phục vụ cho việc chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn, (4) thông tin cá nhân được tiết lộ cho các chủ thể để họ thực hiện hoạt động trên danh nghĩa của chúng tôi hoặc những đơn vị khác có giao kết hợp đồng giới thiệu sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm với chúng tôi (5) liên quan đến việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại, thoái vốn hoặc tái cơ cấu doanh nghiệp, hoặc (6) chúng tôi được yêu cầu hoặc cho phép theo quy định pháp luật.

BẢO MẬT VÀ AN NINH

Chúng tôi yêu cầu nhân viên của chúng tôi, nhân viên của các đơn vị thành viên của chúng tôi, hoặc những đối tượng cần thông tin để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của chúng tôi, hạn chế truy cập vào để lấy những thông tin cá nhân của bạn qua trang Web này. Chúng tôi duy trì những biện pháp bảo vệ về quản trị dữ liệu, kỹ thuật và vật lý để bảo vệ nhũng thông tin cá nhân. Khi bạn nhập những thông tin nhạy cảm (như là số tài khoản ngân hàng hoặc số bảo hiểm xã hội) trên các trang Web của chúng tôi, những thông tin đó sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL (secure socket layer) hoặc công nghệ tương tự trong suốt quá trình thông tin được truyền tải lên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo rằng hệ thống đường truyền, bao gồm internet, không thật sự bảo mật, và chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin của bạn sẽ được bảo mật khi được truyền theo cách thức này.

QUYỀN XÁC MINH TÍNH CHÍNH XÁC CỦA CÁC THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Việc cung cấp thông tin chính xác và cập nhật rất quan trọng đối với chúng tôi. Mỗi cá nhân có thể xem và sửa đổi những thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập của họ, trừ những thông tin liên quan đến việc yêu cầu bồi thường hoặc thủ tục tố dụng dân sự hoặc hình sự. Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được cung cấp dưới đây nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của bạn.

LIÊN KẾT VỚI NHỮNG TRANG THÔNG TIN KHÁC

Vì sự tiện lợi của bạn, chúng tôi có thể cung cấp những đường dẫn đến những trang web mà chúng tôi không quản lý. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thi hành các quy định bảo mật của bất kỳ trang web không chịu sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không công nhận bất kỳ một trong những trang web này, những dịch vụ hay sản phẩm được miêu tả hay chào mời trên những trang web này, hoặc bất kỳ nội dung chứa đựng trên những trang web này. Trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho những trang web đó, bạn vui lòng xem lại một cách chắc chắn về chính sách bảo mật thông tin của họ.

VIỆC SỬ DỤNG “COOKIES” HAY CÁC CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU KHÁC.

Cookie là một đoạn thông tin mà một máy chủ trang web có thể lưu lên máy tính của bạn khi bạn truy cập một trang web. Các trang web thường sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng và người ta không biết rằng nó có thể vô tình lan truyền vi-rút máy tính hoặc có thể làm hại máy tính của bạn. Rất nhiều cookie chỉ tồn tại trong một phiên hoặc lần truy cập trang web. Số khác lại tự động xóa sau một ngày, hoặc có thể vẫn ở trên máy tính của bạn cho tới khi bạn xóa chúng.

Chúng tôi có thể sử dụng cookie cho nhiều mục đích – ví dụ, để duy trì tính liên tục trong suốt phiên người dùng, để thu thập dữ liệu về việc sử dụng dữ liệu trang Web của chúng tôi nhằm mục đích nghiên cứu và các mục đích khác, để lưu trữ các sở thích của bạn cho một số loại thông tin một số thông tin và giới thiệu tiếp thị cụ thể, hoặc để lưu trữ tên người dùng hoặc số xác minh được mã hóa để bạn không phải cung cấp thông tin này mỗi lần bạn quay trở lại trang Web của chúng tôi.

Cookies của chúng tôi sẽ chỉ theo dõi các hoạt động trực tuyến của bạn trên trạng web này, và sẽ không theo dõi những hoạt động Internet khác của bạn. Cookie của chúng tôi không thu thập thông tin nhằm xác định danh tính cá nhân.

Bạn có thể quyết định máy tính của bạn chấp nhận một cookie hay không và chấp nhận như thế nào bằng cách cấu hình các ưu tiên hoặc tùy chọn trong trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không sử dụng được một số sản phẩm và dịch vụ trực tuyến hoặc các tính năng của trang Web.

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng các công ty khác để thiết lập các cookie trên các trang web của chúng tôi và thu thập thông tin cookie cho chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi cũng có thể sử dụng một công ty khác để điều hành các máy chủ web cho trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cookie được thu thập bởi những công ty này theo cùng cách thức như đã nêu ở trên.

Đồng thời với cookies, chúng tôi cũng sử dụng những phương tiện thụ động khác để thu thập những dữ liệu không phải là thông tin cá nhân của bạn sử dụng trên trang web của chúng tôi, giống như thông qua việc sử dụng “clear GIFs” (một phần nhỏ của dữ liệu được nhúng trong hình ảnh trên các trang web cho phép chúng tôi theo dõi thói quen của bạn trong trang web của chúng tôi) và phân tích dữ liệu “click stream” (một đường mòn ảo bạn để lại sau khi duyệt Internet và xem trang web của chúng tôi). Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu “clear GIFs” và “click stream” để thu thập dữ liệu ẩn danh về sự ghé thăm của bạn trên trang web của chúng tôi. Sự chặn cookies sẽ ngăn chặn “clear GIFs” từ việc theo dõi hoạt động của bạn, và cũng ngăn chặn chúng tôi thu thập một số thông tin đặc biệt ẩn danh, như là địa chỉ IP của bạn, nhưng “clear GIFs” vẫn sẽ giải trình cho sự ghé thăm ẩn danh đó.

Đồng thời với những thông tin chúng tôi thu thập được từ cookies, từ “clear GIFs”, thông qua sự phân tích của dữ liệu “click stream” và bất kỳ những công cụ ý nghĩa nào khác, chúng tôi có thể sử dụng để thu thập những thông tin không phải là thông tin cá nhân của bạn và sự ghé thăm của bạn vào trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể thu được những thông tin ẩn danh mà bạn cung cấp trực tuyến cho chúng tôi - ví dụ, khi bạn sử dụng công cụ và máy tính của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền sử dụng và chia sẻ dữ liệu tổng hợp và ẩn danh (bao gồm dữ liệu tổng hợp từ bạn và những người dùng khác trong trang web, công cụ, và máy tính của chúng tôi) vì bất kỳ mục đích nào và với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoại trừ bị ngăn cấm bởi pháp luật.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách bảo mật thông tin tại trang Web bất kỳ lúc nào và bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với Chính sách bảo mật thông tin trên trang Web này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đưa lên. Việc bạn tiếp tục sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi sau khi phiên bản sửa đổi của Chính sách bảo mật thông tin này được chúng tôi cập nhật sẽ được coi là sự chấp nhận cho việc sửa đổi Chính sách bảo mật thông tin tại trang Web. Trường hợp bạn không đồng ý với việc sửa đổi Chính sách bảo mật thông tin tại trang Web, vui lòng không sử dụng bất kỳ trang web nào của chúng tôi.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn muốn kiểm tra thông tin cá nhân của bạn, hoặc bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật thông tin tại trang Web này hoặc muốn tìm hiểu thêm về việc chúng tôi bảo mật thông tin của bạn như thế nào, vui lòng gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Lầu 21, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.