Skip Navigation

Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa của ACE

Đối với các công ty tham gia vào thương mại quốc tế, Giấy chứng nhận bảo hiểm là một tài liệu vô cùng quan trọng. Để giúp có được giấy chứng nhận này, ACE cung cấp giấy chứng nhận bảo hiểm dưới dạng điện tử có sẵn cho các khách hàng Bảo hiểm hàng hải thông qua hệ thống CargoAdvantage®.

Toàn bộ yêu cầu để có được tài liệu này là truy cập vào internet, nhập ID người dùng và mật khẩu, tất cả đều được cung cấp bởi văn phòng sở tại của ACE.

Hệ thống thân thiện với người sử dụng có nhiều lợi ích cho khách hàng được bảo hiểm, bao gồm:

Giấy chứng nhận được cấp tại chỗ nhằm hỗ trợ hồ sơ thương mại xuất khẩu. Hệ thống này có thể truy cập ở khắp mọi nơi, vào mọi thời điểm thông qua máy tính có kết nối Internet. Các giấy chứng nhận này được lưu tự động và có thể dễ dàng tham khảo trong trường hợp có khiếu nại.

Lợi thế của Bảo hiểm hàng hóa ACE cũng cho phép chủ sở hữu đơn bảo hiểm hàng hóa truy cập INCOTERMS [2010], một bảng thuật ngữ về hàng hải và các mẫu bồi thường chung.

 

 

Liên hệ ngay với chúng tôi
hoặc gọi (84.8) 3910 7227 để biết thông tin chi tiết