Skip Navigation

Bảo hiểm Rủi ro của Chủ thầu

Tất cả các nhà thầu, nhà phát triển bất động sản và chủ đầu tư sẽ được lợi từ bảo hiểm này. Bảo hiểm này cung cấp cả việc bảo hiểm rủi ro dự án đơn thuần và các hợp đồng bảo hiểm thường niên. Đơn bảo hiểm này được cung cấp độc lập, nhưng cũng có thể được đi kèm trong gói chương trình bảo hiểm thương vong vượt mức (GL), trách nhiệm của chủ lao động hoặc trách nhiệm làm tổn hại môi trường.

Đặc điểm của sản phẩm

  • Chúng tôi có hồ sơ theo dõi mạnh hàng đầu ngành bảo hiểm về các hợp đồng dự án lớn và phức tạp
  • Chúng tôi có chuyên môn kỹ thuật được công nhận trong lĩnh vực
  • Chuyên môn của chúng tôi trong việc giải quyết bồi thường và điều tra được công nhận rộng rãi
  • Chúng tôi tìm cách xây dựng các mối quan hệ lâu dài với khách hàng

Phạm vi Bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm tiêu chuẩn của chúng tôi bao gồm các tài liệu của hợp đồng và/hoặc công trình. Phạm vi bảo hiểm có thể được mở rộng để bao gồm:

  • Nhà xưởng và thiết bị của Nhà thầu
  • Chậm trễ việc khởi công
  • Trách nhiệm không do sơ suất
  • Trách nhiệm công cộng

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin