Skip Navigation

Bảo hiểm Rủi ro Môi trường

Bảo hiểm các trách nhiệm về ô nhiễm không còn là vấn đề quản lý rủi ro không thể thực hiện được như trước đây. Bảo hiểm rủi ro môi trường của ACE cung cấp các giải pháp bảo hiểm trách nhiệm môi trường đa dạng, từ chuyển đổi rủi ro truyền thống (cho các rủi ro hoạt động đơn giản) đến các chương trình làm theo yêu cầu của khách hàng được thiết kế riêng cho các giao dịch sáp nhập, mua lại hoặc các giao dịch giảm nhẹ trách nhiệm.

Các sản phẩm bảo hiểm môi trường của ACE vượt trội hơn các sản phẩm bảo hiểm truyền thống. Sản phẩm chuyên dụng này giúp khách hàng nhận diện các rủi ro tiềm ẩn và chuyển đổi rủi ro và các giải pháp cấp vốn nhằm giảm thiểu các tác động cốt yếu. Nó cũng cung cấp giải pháp quản lý trực tiếp cho các lọai bảo hiểm này. Hãy để ACE giảm nhẹ rủi ro liên quan đến các vấn đề về môi trường mà trước đây được cho là không thể giải quyết được, có thể thường xuyên giải phóng tài sản và trả lại các tài nguyên nhàn rỗi cho mục đích sản xuất.

QUYỀN LỢI

  • Bảo hiểm ô nhiễm tại cơ sở
  • Bảo hiểm ô nhiễm của nhà thầu
  • Giảm thiểu chi phí ngăn ngừa khắc phục