Skip Navigation

Bảo hiểm ACE elite bồi thường hành nghề cho tổ chức tài chính

Bảo hiểm ACE elite bồi thường hành nghề cho tổ chức tài chính là loại bảo hiểm được xây dựng trên mục tiêu bảo hiểm cho các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Hợp đồng bảo hiểm được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo hiểm tài chính của các tổ chức / cá nhân trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng biến động và bất ổn.

QUYỀN LỢI

  • Các chi phí đại diện pháp lý cho việc tham dự vào các cuộc điều tra, bao gồm cả điều tra pháp lý theo hạn mức trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm.
  • Chi phí Thỏa hiệp giới hạn trong US$50,000
  • Bảo hiểm liên tục khi Người được bảo hiểm vẫn duy trì trì không gián đoạn hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp với ACE, không có sự gian lận nào không được khai báo hoặc khai báo gian lận
  • Bảo hiểm trong trường hợp mất tài liệu, phỉ báng và vi phạm quyền riêng tư theo theo hạn mức trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm.
  • Chi phí quản lý cho khoản vay phát sinh từ đơn yêu cầu bảo hiểm được bảo hiểm.
  • Chi phí bảo lãnh dẫn độ với hạn mức trách nhiệm phụ là 10% Hạn mức trách nhiệm của hợp đồng bảo hiểm. Chi phí Dẫn độ do Khủng hoảng  với hạn mức trách nhiệm phụ là US$25,000
  • Chi phí Quan hệ Công chúng để thuê một công ty quan hệ công chúng, công ty quản lý khủng hoảng, công ty luật, để ngăn chặn hoặc hạn chế tác động tiêu cực hoặc công khai tiêu cực đối với yêu cầu bảo hiểm. Hạn mức trách nhiệm phụ cho điều khoản này là US$100,000

PHẠM VI BẢO HIỂM

ACE sẽ trả cho hoặc thay mặt cho tất cả các tổn thất được bảo hiểm trách nhiệm dân sự phát sinh từ hành động, lỗi, sự thiếu sót, vi phạm các nghĩa vụ ủy thác hoặc vi phạm bất kỳ quy định áp dụng  khi thực hiện hoặc không thực hiện các dịch vụ chuyên môn. Phạm vi bảo hiểm bao gồm các hành vi của bất kỳ người nào khác mà người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm mặt pháp lý.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI