Skip Navigation

Bảo hiểm Các rủi ro / Gian lận

Cung cấp dịch vụ bảo vệ thiệt hại tài chính trực tiếp chống lại các hành vi thiếu trung thực của nhân viên, trộm cắp tài sản hay tiền bạc, giả mạo, hàng giả và tội phạm máy tính.

QUYỀN LỢI

 • Hành vi trộm cắp/không trung thực của nhân viên
 • Trộm cắp không phải do nhân viên
 • Bảo hiểm trộm cắp, tội phạm máy tính, hàng giả và giả mạo
 • Tự động bảo hiểm cho các công ty con và công ty liên kết mới
 • Tự động bảo hiểm bồi thường cho các công ty con hoặc công ty liên kết đã được bán trong thời hạn hợp đồng
 • Các quỹ hưu trí và quỹ phúc lợi nhân viên được duy trì thay mặt cho nhân viên
 • Chi phí phụ để khôi phục máy tính, mạng lưới và các dịch vụ dành cho lưu lượng hoạt động tiền tổn thất

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

 • Các công ty tư nhân và nhà nước có quy mô lớn và vừa
 • Tất cả các loại rủi ro công nghiệp và thương mại
 • Tất cả các công ty phân phối sản xuất
 • Tất cả các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả các công ty công nghệ
 • Các chương trình chính và vượt mức