Skip Navigation

Bảo hiểm Nhà quản lý đầu tư

Cung cấp bảo hiểm tài chính cho các Nhà quản lý đầu tư, các quỹ, các Thành viên hội đồng Quản trị và Cấp quản lý khỏi các khiếu nại phát sinh từ bất kỳ lỗi lầm, hành vi sai trái hoặc thiếu xót không phù hợp trong khi thực hiện các dịch vụ đầu tư.

QUYỀN LỢI

 • Chương trình hỗn hợp dành cho Các thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp quản lý, bồi hoàn cho công ty, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và các điều khoản bảo hiểm tội phạm – có khả năng áp dụng các hạn mức kết hợp hoặc giới hạn riêng rẽ cho từng điều khoản
 • Tự động bảo hiểm cho quỹ mới hoặc công ty con mới
 • Không yêu cầu lập danh mục các quỹ đầu tư
 • Bảo hiểm tổn thất người chủ chốt
 • Bảo hiểm dẫn độ
 • Bảo hiểm cho các rủi ro gian lận do nhân viên hoặc trộm cắp bởi bên thứ ba
 • Thời hạn phát hiện là 12 tháng kể từ khi xảy ra các hành vi gian lận

LĨNH VỰC TRỌNG TÂM

 • Các cá nhân hoặc tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính hoặc cố vấn tài chính, chẳng hạn như các nhà cố vấn đầu tư, nhà quản lý đầu tư, nhà hoạch địch và nhà tư vấn phúc lợi nhân viên, và các hệ thống chuyển tiền trực tuyến
 • Các tổ chức ký gửi hoặc tín dụng như ngân hàng, các quỹ xây dựng, liên đoàn tín dụng, các công ty cho thuê và công ty tài chính
 • Các tổ chức phi ký gửi như các ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm (nhân thọ, phi nhân thọ, tái bảo hiểm, sức khỏe), các công ty đầu tư và các chương trình hưu trí
 • Sở giao dịch
 • Quỹ tín thác bất động sản
 • Quỹ được quản lý hoặc các đơn vị tín thác
 • Trung tâm thanh toán bù trừ
 • Các nhà cung cấp dịch vụ dữ liệu điện tử

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI