Skip Navigation

Bảo hiểm chào bán chứng khoán ra công chúng

Bảo hiểm chào bán chứng khoán ra công chúng bảo vệ các thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý, công ty của họ và một số cổ đông lớn trong công ty khỏi các rủi ro tiềm ẩn đối với các yêu cầu bồi thường liên quan đến các tài liệu chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể phải thực hiện một chiến lược để huy động vốn, giúp công ty mới thâm nhập thị trường, hoặc tái cơ cấu sở hữu cổ phần hiện có. Thách thức quản lý liên quan đến các dự án này trong môi trường kinh doanh hiện nay, có thể dẫn tới việc một số ứng dụng và rủi ro thực tế cho những dự án trên đều bị bỏ qua.

Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty dự tính một vấn đề mới sẽ phải chịu trách nhiệm chuẩn bị niêm yết và nội dung cụ thể để niêm yết bổ sung (đặc biệt bao gồm các bản cáo bạch), và sẽ chịu trách nhiệm theo pháp luật về hậu quả của bất kỳ thiếu sót quan trọng hoặc báo cáo sai các nội dung cụ thể đó.

Những người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cũng có thể bị ảnh hưởng, ví dụ như thư ký công ty, luật sư, người bảo lãnh. Tương tự đối với các cổ đông lớn nắm giữ các cổ phiếu đang được phát hành để chào bán ra công chúng, nếu các cổ đông đó có chức vụ trong công ty, đòi hỏi họ phải chịu trách nhiệm đối với các tài liệu.

Sản phẩm bảo hiểm này công nhận và cung cấp bảo hiểm hữu ích cho những rủi ro trên, và đặc biệt cho các chi phí bổ sung có liên quan đến kiện tụng, hoặc điều tra theo quy định.

 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI