Skip Navigation

Bảo hiểm Trách nhiệm Tổng hợp

Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm Tổng hợp của ACE cung cấp bảo hiểm bổ sung cho các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm có liên quan và các đơn bảo hiểm trách nhiệm công cộng/chung của một công ty.

Hợp đồng Bảo hiểm Trách nhiệm Tổng hợp sẽ loại bỏ các đơn bảo hiểm trách nhiệm riêng biệt nhằm để bảo hiểm cho phần trách nhiệm vượt quá của mỗi và một đơn Bảo hiểm Trách nhiệm. Đơn bào hiểm này cũng bảo hiểm cho các phần sẽ không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm thông thường.

QUYỀN LỢI

 • Quy định bảo hiểm cho phần chênh lệch về giới hạn bảo hiểm/chưa được đề cập trong phạm vi các điều kiện được bảo hiểm
 • Định nghĩa rộng về thương tích cá nhân và Bên được bảo hiểm
 • Bổ sung phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm chính có liên quan sau khi hết tổng giới hạn bảo hiểm hàng năm
 • Bổ sung phạm vi bảo hiểm cho các tình huống bất thường không được bảo hiểm bởi các hợp đồng bảo hiểm chính được thỏa thuận
 • Hạn mức bảo hiểm bổ sung
 • Mạng lưới ACE rộng khắp với trên 50 quốc gia bao gồm USA và Canada
 • Khả năng đánh giá rủi ro toàn cầu
 • Có khả năng bảo hiểm lớn lên đến giới hạn 50.000.000 USD

Chuyên môn hóa:

 • Xây dựng (rủi ro trách nhiệm từ bên thứ ba)
 • Sản xuất (công nghiệp nặng & nhẹ)
 • Phân phối (bán buôn,bán lẻ)
 • Bất động sản & lưu trú (dịch vụ căn hộ, khách sạn, khu nghỉ mát, v.v...)
 • Năng lượng & tiện ích (xăng dầu, hóa dầu, v.v...)
 • Dịch vụ (ngân hàng, viễn thông, v.v...)
 • Bán lẻ